16 ธันวาคม 2558

16/12/58 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานีรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท 
  1. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือกฎหมายอื่น
(14) ไม่เคยเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสิบเข้ารับราชการ
ผู้ขาดคุณสมบัติตาม (7) (9) (10) (11) (12) (13) หรือ (14) จะมีสิทธิสมัครสอบต่อเมื่อได้รับการยกเว้นจาก ก.พ. แล้ว
2.2 ผู้สมัครต้องสามารถออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ตั้งสำนักงานฯ พักค้างได้ และได้รับอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
2.3 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่น หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  1. รายละเอียดลักษณะงาน
    1. สำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่และกำหนดจุดพิกัดทางภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลในรูปแผนที่ภูมิศาสตร์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    2. พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ตลอดจนประสานเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
    3. สรุปและเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลให้หน่วยงานไปใช้ประโยชน์
    4. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี เลขที่ 319 หมู่ 10 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-4229-2817 – 8 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการหางานอุดร,งานอุดร,สมัครงานอุดร,งานว่างอุดร,หางาน,งาน,ทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น